A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!
Vissza
Standard pályázatok – Visegrádi Négyek
Nemzetközi Visegrádi Alap
Az évi költ­ségvetés a Standard pályáza­tok számára 2.200.000 €. A pályáza­tok beküldésének határideje: már­cius 15. és szeptem­ber 15. 5.000 €–tól lehet kérvényezni egy konkrét stan­dard pályázatra.
Standard pályázatok – Visegrádi Négyek
Az Alap részt vehet olyan pályáza­tok támo­gatásában is, melyek a V4-országokon kívüli résztvevővel együttműködés­ben kerül­nek meg­valósításra, amen­ny­iben az adott pályáza­tok az Alap célk­itűzé­seivel összhang­ban van­nak. A V4 orszá­gain kívül élő pályázókra ugyanezek a feltételek érvénye­sek, ha tem­atikailag érin­tik a viseg­rádi együttműködést.