A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!
Vissza
2013 a külhoni magyar kisiskolások éve – 3. központi pályázati felhívás
Bethlen Gábor Alap
Non-formális pedagógiai módszerek alkalmazásának elősegítése ösztöndíj-támogatás nyújtása során.
2013 a külhoni magyar kisiskolások éve – 3. központi pályázati felhívás
1. A pályázat célja

Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.

A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni.

A pályázattal elérni kívánt közvetlen cél a magyar nyelven nevelő óvónők és tanítónők közti együttműködés ösztönzése, segítése. A külhoni magyar szülők döntésében, hogy gyermeküknek anyanyelvi nevelési intézményt válasszanak, meghatározó szerepe van az intézmények közti zökkenőmentes átmenetnek, az óvodában és az iskolában nevelő pedagógusoknak. A pályázók, mint módszertani/pedagógiai együttműködők (legalább 2 pedagógus), pályázatukban egy, legalább 8 hónapon át tartó, minimum 4, óvodások, iskolások és szülők/nagyszülők számára megszervezett magyar nyelvű közös program megvalósításának tervét nyújtják be. A pályázat célja az együttműködés által, a zökkenőmentes intézményváltás elérésével a külhoni magyar közösségek tagjainak ösztönzése, hogy gyermeküket anyanyelvi oktatási intézménybe írassák.

2. A pályázati felhívás tárgya

Non-formális pedagógiai módszerek alkalmazásának elősegítése ösztöndíj-támogatás nyújtása során.

A 2013 a külhoni magyar kisiskolások éve program keretében külhoni magyar óvoda- és iskolapedagógusok együttműködésével megszervezett (legalább 2 pedagógus) magyar nyelvű pedagógiai programok, módszerek alkalmazásának támogatása. Az együttműködő partnerek maguk közül kijelölnek egy projektvezetőt.

A programokba szakmai megvalósítók – pedagógusok – révén bevont, részvételi célcsoport: óvodások, iskolások és szülők/nagyszülők.

A megszervezendő támogatott programok: legalább négy, elkülönülő dátumon megvalósuló program.

A megszervezendő programok esetében feltétel a "2012 a külhoni magyar óvodák éve" program keretében elkészített módszertani csomag módszerei egyikének egyszeri alkalmazása. A módszertani csomag letölthető a http://www.kulhoniovodak.hu/index.php/letoltheto oldalról.

3. Támogatható kiadások

3.1. Az Alapkezelő az együttműködéshez kapcsolódó költségek fedezetére nyújt támogatást az alábbiak szerint:

3.1.1. a programok megszervezésének járulékos költségeinek fedezetére

3.1.2. a megszervezett programok hasznosulására vonatkozó pályamunka elkészítése kapcsán felmerülő költségek fedezetére (szakmai összefoglaló elkészítéséhez kapcsolódó költségek).

3.2. A támogatást magánszemélyek igényelhetik, egyszeri ösztöndíj-juttatásként.

3.3. A támogatás mértéke: a 4 db, támogatott programba bevont gyermekek számának átlagától függ. Programonként vállalt gyerekszám:

10–19 gyermek bevonása esetén: 60 ezer Ft/teljes projekt (4 program összesen)
20–39 gyermek bevonása esetén: 80 ezer Ft/teljes projekt (4 program összesen)
40–49 gyermek bevonása esetén: 100 ezer Ft/teljes projekt (4 program összesen)
50– gyermek bevonása esetén: 120 ezer Ft/teljes projekt támogatási összeg (4 program összesen).

3.4. A nyertes pályázók támogatását az Alapkezelő átutalással teljesíti a pályázati adatlapon megjelölt bankszámlaszámra. Készpénz, vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség.

3.5. A támogatás előfinanszírozott.

3.6. A nyertes pályázóknak az ösztöndíj-támogatás felhasználását nem szükséges tételes elszámolással igazolni, azonban minden önálló program megvalósítását követően 15 napon belül szakmai beszámolót kell eljuttatnia az Alapkezelőhöz, majd a program végső megvalósításáról 2014. január 31-ig egy szakmai beszámolót, valamint az egyes programokon a szülők/nagyszülők által kitöltött jelenléti íveket benyújtani kötelező.

3.7. Az együttműködő partnerek csak egy pályázatot nyújthat be, és a programba bevonni kívánt gyermekek száma átlagának függvényében: 60 - 120 ezer Ft támogatásban részesülhet.

4. Pályázók köre

A 2010. évi CXXXII. BGA Tv. 1 §. rendelkezései szerint:

A támogatás kedvezményezettje lehet az a Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező, Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában, vagy Ausztriában élő, magát magyarnak valló természetes személy, aki külhoni magyar pedagógusként óvodában vagy az általános iskolában magyar nyelven nevelő munkát lát el.

5. A pályázat megvalósítási paraméterei


5.1. Rendelkezésre álló támogatási keretösszeg: 3 millió Ft

5.2. A pályázat megvalósítási időszaka: 2013. május - december

5.3. A pályázat benyújtása: 2013. február 15. – 2013. március 18.

5.4. A program megvalósításáról szóló beszámoló benyújtási határideje: 2014. január 31.

6. A pályázat benyújtásának formája:

6.1. A pályázat benyújtása elektronikus formában történik. A pályázatot a Bethlen Gábor Alap honlapján (www.bgazrt.hu) található pályázati adatlap pontos kitöltésével, a honlapon megjelölt mellékletek hiánytalan csatolásával lehet benyújtani az alábbi címre:

kisiskolasokeve@bgazrt.hu

6.2. Papír alapú pályázatot benyújtani csak indokolt esetben lehet. A benyújtás napja a pályázati csomag postára adásának napja. Postacímünk: 1250 Budapest, Pf. 32. A postára adás határideje: 2013. március 18.

6.3. A pályázati adatlapot és a mellékleteket egy példányban kell beküldeni.

6.4. A pályázat személyes benyújtására nincs lehetőség.

7. A pályázat formai követelményei

7.1. Elektronikus levélben kérjük csatoltan megküldeni:

7.1.1. Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap (elérhető: www.bgazrt.hu; www.kulhonikisiskolasok.hu), melyet az együttműködésben résztvevő valamennyi pedagógus ellenjegyez. Tekintettel arra, hogy a pályázat hitelességét a pályázók aláírásai igazolják, kérjük a kitöltött adatlapot aláírással ellátva, .pdf formátumban csatolni. Több, mint két pedagógus esetén pótlap becsatolása szükséges (pályázati adatlap tartalmazza).

7.1.2. Szakmai önéletrajzok. Kérjük a szakmai önéletrajzokat a pályázók aláírásával ellátva, .pdf formátumban csatolni.

7.1.3. Az együttműködésben megvalósítani kívánt program terve. A pályázó, mint egy az együttműködésben résztvevők és általuk meghatalmazott projektvezetője, pályázatában egy, legalább 8 hónapon át tartó, minimum 4, óvodások, iskolások és szülők/nagyszülők számára megszervezett magyar nyelvű közös program megvalósításának tervét nyújtja be. A pályázat célja az együttműködés által, a zökkenőmentes intézményváltás elérésével a külhoni magyar közösségek tagjainak ösztönzése, hogy gyermeküket anyanyelvi oktatási intézménybe írassák. Kérjük a programtervet a pályázók aláírásával ellátva, .pdf formátumban csatolni.

7.1.4. A program lebonyolításában résztvevő együttműködő magánszemélyek (pedagógusok) Együttműködési szándéknyilatkozata. Kérjük az együttműködési szándéknyilatkozatot a pályázók aláírásával ellátva, .pdf formátumban csatolni.

7.1.5. A program lebonyolításában résztvevő együttműködő magánszemélyek meghatalmazása a projektvezető részére, hogy a támogatás egy összegben az általa megadott számlaszámra érkezzen. Kérjük a meghatalmazást a pályázók aláírásával ellátva, .pdf formátumban csatolni.

7.1.6. Az együttműködő magánszemélyek munkáltatói igazolása (a munkáltató intézmény által kibocsátott egyéb igazolás vagy a terület magyar pedagógus szervezetének igazolása). A dokumentumok a pályázat benyújtásának napján nem lehetnek 30 napnál régebbiek. A dokumentumokat kérjük a pályázók aláírásával ellátva, .pdf formátumban csatolni.

7.1.7. Állandó lakhelyet igazoló okmányok fénymásolata. Kérjük az állandó lakóhelyet igazoló okmányokat a pályázók aláírásával ellátva, .pdf formátumban csatolni.

7.2. Hiányosan kitöltött, de minden mellékletet tartalmazó pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van (hiánypótlás), melyre az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb 15 naptári nap áll rendelkezésre.

8. A pályázat érvénytelensége

8.1. a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be;

8.2. a pályázó a pályázatot a benyújtási határidőn túl nyújtotta be;

8.3. a projektmegvalósítás időtartama nem a pályázati felhívásban megadott időintervallumon belül van;

8.4. a pályázó a pályázati adatlapot, az adatlaphoz tartozó mellékletek formátumát megváltoztatta, az adatok a valóságnak nem felelnek meg;

8.5. elektronikus illetve papíralapú pályázat benyújtása esetén a kötelező benyújtandó mellékleteket nem csatolta a pályázó;

8.6. a pályázó határidőre nem tett eleget a hiánypótlási felszólításnak;

8.7. a pályázati adatlap eredeti példányát, valamint a mellékleteket a pályázó nem írta alá;

9. A pályázatok elbírálásának szempontjai

Az Alapkezelő szeretné ösztönözni a pályázókat szakmai és költségvetési szempontból is minőségi pályázatok elkészítésére. Ennek értelmében az Alapkezelő az alábbi szempontrendszer alapján dolgozza fel a beérkezett pályázatokat:

9.1. Tartalmi értékelés szempontjai

9.1.1. A pályázó megfelel a pályázati kiírásban megjelölt célnak és feltételeknek.

9.2. Az együttműködésben óvodásoknak, iskolásoknak és szülőknek/nagyszülőknek szóló megvalósítani kívánt magyar nyelvű program tervében bizonyítja elhivatottságát a külhoni magyar kisiskolás közösségek kialakítása, megerősítése terén, vázolja a program lehetséges hatását az anyanyelvi intézményválasztás serkentésének érdekében.

9.3. Legalább 2 pedagógus együttműködése.

9.4. Az elbírálás során prioritást élvez az a pályázó, aki

9.4.1. szórványterületen dolgozik, munkahelyének környezetében, az adott kistérségben a magyarság számaránya nem éri el az 50 százalékot;

9.4.2. 2-nél több pedagógussal együttműködve valósítja meg a programot;

9.4.3. a szülők aktív bevonásával valósítja meg a programot.

A pályázatok elbírálásáról a pályázók a Bizottság döntését követő 30 napon belül, de legkésőbb 2013. április 30-ig értesítést kapnak.

10. A pályázat utánkövetése

10.1. A pályázó vállalja, hogy 2014. január 31-ig a megvalósított programot dokumentáló pályamunka formájában tájékoztatja a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-t az együttműködés keretében megvalósuló programok teljesítéséről. Ennek teljesítésére minden önálló program megvalósítását követően 15 napon belül szakmai beszámolót juttat el a támogatóhoz, dokumentálva a megvalósított programelemeket, a résztvevők számát, a programba bevont gyerekek, szülők visszajelzését, értékelését a program megvalósulásáról.

10.2. A pályázó hozzájárul, hogy beszámolóját a "2013 a külhoni magyar kisiskolások éve" program honlapján, illetve nyomtatott kiadványaiban a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közzétegye.

11. Szerződéskötés

11.1. A nyertes pályázókkal az Alapkezelő támogatási szerződést köt. A költségvetési támogatás felhasználásának és a szerződéskötésnek a feltételeit, illetve dokumentumait a „Pályázati útmutató magánszemélyek részére a 2013. évi pályázatokhoz” tartalmazza.

11.2. Amennyiben a pályázat eredményéről szóló értesítésben meghatározott határidőig a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok közül bármelyik nem érkezik be a pályázat kiírójához, vagy nem felel meg a „Pályázati útmutató magánszemélyek részére a 2013. évi pályázatokhoz” elnevezésű útmutatóban meghatározott követelményeknek, úgy a szerződéskötési ajánlat hatályát veszti.

12. A támogatási szerződés megszegésének következményei


12.1. Amennyiben a támogatott a támogatással kapcsolatos fontos kötelezettségét nem teljesíti, a támogató jogosult a szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.

12.2. A támogatott szerződésszegése esetén köteles a támogatási összeget részben vagy egészben visszautalni. A jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét a támogatott a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 232 § (3) bekezdése szerinti kamattal növelten köteles visszafizetni. Az Alapkezelő a teljesítés érdekében a szerződéskötés feltételeként pénzkövetelési biztosítékot határozhat meg.

13. A pályázati csomag elemei

13.1. pályázati felhívás

13.2. pályázati adatlap és mellékletei

13.2.1. szakmai önéletrajz

13.2.2. programterv

13.2.3. együttműködő magánszemélyek (pedagógusok) szándéknyilatkozata

13.2.4. meghatalmazás a támogatási összeg folyósítására vonatkozóan

13.2.5. valamennyi együttműködő magánszemély munkáltatói igazolása

13.2.6. állandó lakhelyet igazoló okmány

13.2.7. több, mint két pályázó esetén pótlap(ok) becsatolása szükséges

13.3. "Pályázati útmutató magánszemélyek részére a 2013. évi pályázatokhoz"

A pályázati felhívás, az adatlap és az útmutató letölthető a Bethlen Gábor Alapkezelő honlapjáról.

14. Adatvédelmi hozzájárulás

A pályázat beadásával a pályázó vállalja, hogy hozzájárul adatainak és a döntés tartalmának a Bethlen Gábor Alap internetes honlapján való nyilvános közzétételhez, valamint a szomszédos államokban élő magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartásáról szóló 233/2005. (X.19.) Korm. rendelet alapján létrehozott nyilvántartási rendszer kezelőjének történő továbbításához.

15. További információk

a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján – www.bgazrt.hu – a "Pályázati útmutató magánszemélyek részére a 2013. évi pályázatokhoz" címszó alatt elérhető a pályázattal kapcsolatos részletes tájékoztató

A pályázattal kapcsolatosan információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:
Bogdán Andrea. Tel: +36-1-7955492, e-mail: andrea.bogdan@bgazrt.hu, vagy kisiskolasokeve@bgazrt.hu

A pályázati adatlap a pályáztató, Bethlen Gábor Alap weboldalán érhető el!